IZLETNIŠKI POGOJI LAHKIH NOG NAOKROG

SPLOŠNI POGOJI

Lahkih nog naokrog (v nadaljevanju »LNN«) izletniški pogoji so objavljeni na spletni strani. Izletniški pogoji določajo pravila, ki veljajo za prevoze ter organizacijo izletov na nacionalni in mednarodnih ravni, ki jih organizira ali trži LNN.

V primeru prijave na izleta se šteje, da je morebitni udeleženec izleta sprejel določila vseh  splošnih pogojev, ko je prijava realizirana in potrjena. Z določili izletniških pogojev in drugih navodil, se  lahko morebitni udeleženec seznani na spletni strani LNN, kjer uporabnikom spletne strani LNN kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, forumu in Facebook-u, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

TEMELJNI POJMI

ORGANIZATOR vseh izletov je LNN.

UDELEŽENEC oseba, ki se udeleži organiziranega izleta.

PRIJAVA

Morebitni udeleženec izleta se  lahko  prijavi  na  izlet,  ki  ga  organizira LNN. Ob prijavi je udeleženec izleta dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da udeleženec ob prijavi na izlet ne navede pravilnih podatkov, je  odgovoren  za  vse  stroške  oz.  posledice,  nastale  zaradi  napačnih podatkov. Za prijavo velja izključno izpolnjen spletni obrazec na spletni strani http://lahkihnognaokrog.si. Prijava se šteje za sklenjeno z dnem izpolnitve spletnega obrazca na spletni strani LNN.

Udeležba na izletu je na lastno odgovornost in organizator ne more prevzeti nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali materialno škodo, ki bi jih utrpel udeleženec na izletu.

PLAČILO

Udeleženec je ob odhodu dolžan predložiti denar za potne stroške potovanja oz. druge zadeve, ki jih je organizator navedel pred prijavo. Za plačilo potnih stroškov se dogovori z udeleženci potovanja s katerimi bo potoval na dan izleta in organizator za povračilo potnih stroškov ne odgovarja. V primeru, da udeleženec ni predložil vsote denarja, ki je bil zahtevana, organizator za njegovo ravnanje ni odgovoren.

CENE

Cene izletov za potne stroške si udeleženci izleta določajo sami z osebami s katerimi potujejo. Druge pristojbine bo organizator objavilo na spletni strani, forum in Facebook-u. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pristojbin, ki vplivajo na ceno potovanja.

Za dvig cen, ki se pojavijo naknadno organizator ne odgovarja.

Organizator lahko v programu določi, da udeleženec plača dodatne storitve, ki bodo ponujene in opravljene na kraju samem. V primeru, da udeleženec ne želi poravnati dodatnih stroškov, si v skladu s pravili ne more zagotoviti pristopa dodatnih storitev, ki jih ponuja spremenjen program.

POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete k ceni aranžmaja ali so za njih v programu predvidena doplačila, zato jih udeleženec posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, udeleženec posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru dodatnih želja ali nepredvidenih situacij naročila in plačila teh storitev.

Med samim potovanjem udeleženec doplača posebne storitve vodji potovanja, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti.

OBVESTILA PRED ODHODOM POTOVANJA

Pri vseh potovanjih, na katere se je udeleženec prijavil, prejme najkasneje 5-7 dni pred odhodom, obvestilo o potovanju z dodatnimi informacijami in podrobnostmi glede programa izleta.

V primeru, da tega obvestila udeleženec ni prejel, je nujno potrebno posredovati pisno obvestilo na prijave@lahkihnognaokrog.si oz. na forum, pri katerem ste opravili prijavo, v nasprotnem primeru organizator smatra, da ste obvestilo prejeli. Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih informacij, zaradi česar obvestila ne prispejo pravočasno do naslovnika, nosi udeleženec sam.

Udeleženec prejme končno obvestilo o odhodu najkasneje en dan pred odhodom iz strani vodje izleta.

POTNIKOVA ODPOVED ALI  SPREMEMBA POTOVANJA

Udeleženec ima pravico do odpovedi potovanja, kjer se je prijavil. Odpoved potovanja je tri dni pred izletom, razen v primeru bolezni ali smrti družinskega člana oziroma drugega razloga, za katerega udeleženec ni vedel in ni moral vedeti ob trenutku poteka roka. Za odpoved udeležbe na potovanje mora udeleženec obvestiti organizatorja preko elektronskega naslova (odjava@lahkihnognaokrog.si) ali SMS sporočila na številko, ki je objavljena v povratnici ob prijavi na izlet, vsaj en dan pred izletom.

V primeru, ko udeleženec odpove  potovanje,  ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, če so te nastali. Stroški bremenijo izključno udeleženca. 

ODPOVED POTOVANJA

Udeleženec je dolžan spremembo svoje kontaktne številke (GSM) javiti organizatorju, katero bo organizator uporabil IZKLJUČNO za namene obveščanja o spremembi urnika, odpovedi potovanja ali iz drugih razlogov, ko je obveščenost udeleženca nujna ali zaželena.

Organizator si pridržuje pravico odpovedati potovanje najkasneje en dan pred predvidenim odhodom.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile. V teh primerih lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa potovanja organizator udeleženca nemudoma obvesti.

SPREMEMBA PODATKOV

Udeleženec je dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, pomembnih po prijavi na potovanje, zlasti: ime, priimek, naslov, kontaktni telefon. V primeru, da udeleženec ni sporočil spremenjenih podatkov, in da je organizator oškodovan, lahko organizator zavrne prijavo oz. mu prepreči udeležbo na potovanju in zaračuna vse terjatve, ki so nastale do organizatorja.

POTNI DOKUMENTI

Udeleženec, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo, ter imeti potrjeno zdravstveno izkaznico (evropska kartica zdravstvenega zavarovanja) ter vse druge listine in pogoje, ki se za vstop v državo zahtevajo.

CORIS

 

IZGUBA DOKUMENTOV

Če udeleženec med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si udeleženec na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se udeleženec lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja. Organizator za izgubo ne odgovarja.

ODGOVORNOST ZA PRTLJAGO

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage udeleženec rešuje sam. Za nasvete in pomoč se lahko udeleženec obrne na vodjo potovanja.

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Udeleženec mora nepravilnosti oziroma reklamacijo na kraju samem sporočiti vodji potovanja. V primeru, da ne bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, udeleženec pa ni grajal napake in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je udeleženec strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Udeleženec lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku, ki so predpisane v splošnih pravilih LNN in so dosegljiva v pregled na spletni strani http://lahkihnognaokrog.si/. Brez pisne reklamacije organizator ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Udeleženec izleta naj pisno reklamacijo pošlje na spletni naslov reklamacije@lahkihnognaokrog.si.

KONČNA DOLOČILA

Ta pravila so sestavni del prijav na potovanje. S prijavo na potovanje se je udeleženec strinjal in potrdil, da je seznanjen s temi pravili ter njihovo vsebino in jo razume in da z njimi soglaša. Morebitne spore po teh pravilih, ki so sestavni del pogodbe bosta stranki poskušali urejati sporazumno. Pri presoji pravnih razmerij se uporablja slovensko pravo.

Splošni pogoji začno veljati 15 dan po objavi.

Ljubljana, 21.6.2015