Splošni pogoji uporabe spletne strani

Opredelitev pojmov

SSLNN – Spletna stran www.lahkihnognaokrog.si

SPUSS – Splošni pogoji uporabe spletne strani

SP – Splošni pogoji

SS – spletna stran

1. SPLOŠNO

Informacije na SSLNN so takšne, kakršne so.

SSLNN skrbi za stalno posodabljanje strani z namenom, da se obiskovalcem zagotovi čim boljša izkušnja.

SP se nanašajo na vse oblike SPUSS in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča SS.

SSLNN ne daje nobenih jamstev o točnosti ali popolnosti vsebin, zato nobeden od avtorjev vsebin ni odgovoren za kakršnokoli neposredno, naključno, posledično, posredno ali kazensko škodo, ki izhaja iz dostopa do ali uporabe katerekoli vsebine na SSLNN.

SSLNN si pridružuje pravico so sprememb katerega koli dela SS in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjih obvestil. V primeru, da obiskovalec SS s spremenjenimi pogoji uporabe ne bo soglašal, mora takoj prenehati z uporabo SS. SSLNN ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali zaprtje SS.

Vsi obiskovalci SSLNN so seznanjeni s SPUSS in jih tudi v celoti razumejo ter sprejemajo. SP se nanašajo na vse oblike SPUSS in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo omogoča SS.

2. DOSTOP

SSLNN je dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu in si pridružuje pravico do krajših prekinitev zaradi tehničnih razlogov. Morebitne spremembe v načinu dostopa in uporabi vsebin SSLNN ne bo obveščal.

3. UPORABA

Za uporabo vsebin objavljenih na SSLNN ni starostnih omejitev. Uporaba je namenjena obiskovalčevi lastni rabi.

Registracija ni pogoj za uporabo SS.

4. REGISTRACIJA

Obiskovalec je tisti, ki obišče spletno stran in se ne registrira. Na voljo so mu zgolj posamezne storitve in vsebine, ne more pa uporabljati ostalih storitev, ki jih določa SSLNN.

Uporabnik je tisti, ki se registrira na SSLNN in SS s tem tudi uporablja.

Uporabnik mora v postopku registracije, ki je pogoj za uporabo nekaterih storitev, vpisati vse zahtevane podatke in potrditi, da se strinja s SPUSS. Uporabnik je dolžan zagotoviti resnične podatke.

V primeru navedbe nepravilnih in neresničnih podatkov ali drugih ima SSLNN pravico izbrisati uporabnika SS. SSLNN sme posameznemu uporabniku brez opozorila blokirati možnost prijave, izbrisati vse njegove vsebine in mu ukiniti uporabniški račun, če ima uporabnik SS neposredno ali neprimerne osebne podatki ali uporabniško ime.

5. REGISTRIRANI UPORABNIK

Uporabnik SS naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime ter uporablja storitve v skladu z SPUSS. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe.

SSLNN bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer bo le mogoče.

6. ZAVEZA UPORABNIKA

Uporabnik SS se zavezuje, da:

 

  • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali reprodukcije katerekoli vsebine brez pisnega dovoljenja SSLNN
  • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.
  • ne bo nepooblaščeno dostopal do spletne strani in nepooblaščeno objavljal vsebine brez predhodnega dovoljenja.

 

7. VAROVANJE ZASEBNOSTI

SSLNN se zavezuje, da bo spoštovala zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez privolitve uporabnika.

Uporabnik soglaša, da SSLNN njegove podatke uporablja za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to.

SSLNN se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne.

8. PRAVICE DO INTELEKTUALNE LASTNINE

SSLNN je last LNN in z njim tudi vse vsebine, logotipi, fotografije in ostala avdiovizualna ter tekstovna dela. Vsi omenjeni elementi so tako predmet intelektualne lastnine, s čimer ima SSLNN edino pravico razpolaganja s pravicami do vseh vsebin na spletni strani. Uporabnik SS ima pravico dostopanja do SS, registrirani uporabnik pa ima poleg pravice dostopanja do SS tudi pravico uporabe aktivnosti, ki jih lahko uporablja kot registrirani uporabnik.

Z dostopom do spletne strani se uporabniku dovoli, da lahko omejeno, ne izključno in le za zasebne namene uporablja vsebino SS pod pogoji iz teh SPUSS

Vsako drugo reproduciranje ali druga uporaba kateregakoli elementa na SS ali za katerikoli drug namen, vključno z komercialno uporabo, ali za tretje osebe je prepovedano brez vnaprejšnjega pisnega soglasja SSLNN.